Whistleblowing

Informace k podání oznámení ohledně protiprávního jednání

Níže naleznete možnosti pro podání oznámení ohledně protiprávního jednání (whistleblowing), které se může týkat společnosti Birne by Direct s.r.o. (dále jen „Společnost")podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a zákona č. 253/2008 Sb.,o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Právní předpisy“).

Kdo může oznámení podat

Oznámení může Společnosti podat fyzická osoba, která je pro tuto Společnost činná v souvislosti s výkonem:
zaměstnání,
samostatně výdělečné činnosti,
práv spojených s členstvím v právnické osobě,
funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povoláván,
dobrovolnické činnosti, odborné praxe a stáže,
práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění,
nebo ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Jaké jednání je možné oznámit

Oznámení lze učinit o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti a které:
1) má znaky trestného činu,
2) má znaky přestupku, za který zákon stanoví pokutu, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
3) porušuje Právní předpisy nebo
4) porušuje jiný právní předpis České republiky nebo předpis Evropské unie v oblasti:
- finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
- daně z příjmů právnických osob,
- předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
ochrany spotřebitele,
- ochrany životního prostředí,
- hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
- ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
- fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie, a případně další.

Jak lze oznámení učinit

Oznamovatel má právo podat oznámení u určené příslušné osoby následujícími způsoby:

elektronicky na emailovou adresu whistleblowing@direct-auto.cz, kdy předmět oznámení musí být označen jako „Důvěrný“ s označením názvu konkrétní Společnosti, vůči které oznámení směřuje, a určený pouze k rukám příslušné osoby;

písemně dopisem adresovaným výslovně do vlastních rukou příslušné osoby na adresu

Direct auto s.r.o.
Areál Port 7
Pod Dráhou 1636/1
170 00 Praha 7.

Zalepenou obálku je nutné výslovně označit slovem NEOTEVÍRAT – DŮVĚRNÉ a názvem konkrétní Společnosti, vůči které oznámení směřuje. V takovém případě smí tuto obálku otevřít pouze příslušná osoba;

telefonicky na tel. číslo 234 043 399, a to v pracovní dny mezi 8–16 hod;

osobně po předchozí telefonické nebo elektronické domluvě s příslušnou osobou, a to v pracovní dny mezi 8–16 hod.

O ústním oznámení pořídí příslušná osoba se souhlasem oznamovatele zvukovou nahrávku nebo záznam a umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, vyjádřil.

Oznámení lze podat také anonymně. Aby mohl být oznamovatel informován o průběhu a výsledku řešení, je nutné do anonymního oznámení uvést např. adresu P. O. BOXU nebo e-mailovou adresu zřízenou jednorázově výhradně za účelem kontaktování oznamovatele příslušnou osobou nebo jiný kontaktní údaj, prostřednictvím kterého může příslušná osoba oznamovatele kontaktovat.

Oznamovatel má možnost oznámení podat i prostřednictvím externího oznamovacího systému,

- kterým je v případě oznámení porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, výlučně systém pro přijímání oznámení zřízený Finančním analytickým úřadem (https://fau.gov.cz),

- kterým je v případě oznámení porušení jiné povinnosti podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/). Prostřednictvím systému pro přijímání oznámení zřízeného Ministerstvem spravedlnosti nelze podávat oznámení o porušení povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

K dosažení nejrychlejšího a nejefektivnějšího řešení oznámení doporučujeme použít vnitřní oznamovací systém Společností.

Odpovědná osoba

Oznámení ve Společnostech řeší pouze určená příslušná osoba, kterou je:

Andrea Špáňová
e-mail: andrea.spanova@direct-auto.cz
telefon: 234 043 399

Uvedený e-mail slouží pouze k zodpovídání dotazů týkajících se oznamování nebo ke sjednání osobní schůzky s příslušnou osobou. Není určen k podávání oznámení. Pro podání oznámení využijte možnosti popsané výše.

Oznamovatel, který podá vědomě nepravdivé oznámení, se nemůže domáhat ochrany podle Právních předpisů a vystavuje se riziku možného postihu.